JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)63/644-369, 00381(0)23/783-155, banatskikulturnicentar@gmail.com

Milorad Grujić: „Poslednje godine u Arača-selu... : roman”

Edicija BANAT
296 str, 21 cm, broš. povez, 2018. god.
ISBN 978-86-978-86-602

Uređuju
Milivoj Nenin
Radovan Vlahović

Cena: 1500 din
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Čitaoci Milorada Grujića znaju da je on pisac koji svakom svojom knjigom iznenadi. U njegovom proznom opusu, svako delo predstavlja novinu, i na planu forme i na tematskom planu, pa čak i stilski. I po tome je on fenomen u savremenoj srpskoj književnosti. Svakom knjigom Grujić je drugačiji od samog sebe.

Roman Poslednje godine u Arača-selu... počinje rečenicom „Moja žena priča u snu“, a završava se rečenicama „Nema života. Samo san.“ Između tih rečenica piščeva mašta se toliko razigrala da je izatkala prozno tkivo u kome se prepliću romantičan i jednoličan život dvoje pripovedača, žene i muža, njihove svakodnevne brige i uspomene, čudesna, gotovo mitska, snaga snova, ali i surova realnost jednog minulog vremena oličenog u krajnje neobičnom liku Bace.

Taj Baca, banatski seljak, psihološki je toliko složen lik da nosi čitavu priču romana i takoje zavrće u neočekivanim pravcima da niko ne može reći da li je on „pozitivan“ ili „negativan“ junak, da li je žrtva i stradalnik, ili dželat i osvetnik. Njega uništava naopaka, totalitarna vlast, ali i njegov karakter. Ponekad je okrutan, tvrdoglav, ponekad lukav i dovitljiv, a ponekad mek i blag „kao duša“.

Grujić je i u ovom romanu svež i pitak, kao i ranije. Stil je takav da ne dopušta čitaocu da stane i prekine čitanje, što je tako redak, a tako potreban, kvalitet današnje proze. Autor Poslednjih godina u Arača-selu stalno bocka čitaoca u leđa brisom od reči. Do kraja romana.

Iz recenzije
Marinko Arsić Ivkov

Radovan Vlahović: „Iz prve ruke: Glasna razmišljanja o knjigama (Knjiga III)”

192 strane, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-376-5

Cena: 1000 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Knjiga sadrži tekstove o delima sledećih autora: Јohan Lavundi, Vesna Stefanović, Marina Bogdanović, Mariana Kunbar, Živica Brusin, Petar Žarkov, Todora Škoro, Toni Perdić, Zorica Krstović, Ivana Papeš Bogosavljev, Ljubica Verbič, Mile Klepić, Dr Milan Micić, Katia Vunderlin, Tatjana Vujić, Olgica Cice, Violeta Bjelogrlić, Vojislav Milutin, Slobodan Panić, Snežana Šakić Vukadinović, Milorad Kuljić, Mirjana Brković, Sofia Magdi, Franjo Frančič, Desanka Crnjanski, Milka Tomić, Jasna Sofia Kosanović, Sanja Obradović, Svetlana Petrović, Goran Blagojević, Mira Vidović Rakanović, Vesna Mijin, Maja Kiš, Violeta Grujičić, Simo Golubović, Stojan Mesaroš, Stevan Davidović, Slobodan Suvajdžić, Vera Budić Bešlin, Olga Jerinkić, Vladimir Milankov. 

Urednik
Dr Mirjana Brković

Recenzenti
Dr Mirjana Brković
Prof. dr Predrag Jašović

Ilustracija naslovne strane
Miodrag Nadlački


Pred nama je peta knjiga kritika Radovana Vlahovića, a treća knjiga Iz prve ruke: Glasna razmišljanja o knjigama. Već u samom naslovnom znaku koji se sastoji iz dva dela sadržan je kritičarsko-stvaralački prosede ovog autora. Prvi deo naslova Iz prve ruke pokazuje stvaralački odnos autora prema tekstu koji piše i tekstu koji je pročitao. On piše, što bismo u fudbalskom žargonu rekli „na prvu loptu“. Nema zadrške posle pročitanog, već se iščitano promišlja u toku pisanja, samog stvaralačkog postupka, dok su utisci najjači i najsvežiji. Zato su ta razmišljanja i glasovita. Glasnost tih razmišljanja potvrđuje i autopoetički odnos Vlahovića prema pisanoj reči. Drugim delom naslova, dakle, on pokazuje da za njega punu artikulaciju izgovorene reči (glasnost, jasnost) ima pisana reč. Štaviše, čini se da prema pisanoj reči gaji i respekt više, jer, verujući u njeno trajanje, on pokušava, kao i svaki kritičar, da je dopiše senzibilitetom svog razumevanja.

Prof. dr Predrag Jašović

Snežana Aleksić Stanojlović: „TRAVKE U TRAVI: književne recenzije, prikazi i osvrti na književna dela” (srpski i makedonski)

336 str, 21 cm, broš. povez, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-377-2

Cena: 1200 din
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Snežana Aleksić Stanojlović: 
„TRAVKE U TRAVI: 
književne recenzije, prikazi 
i osvrti na književna dela” 

Снежана Алексиќ Станојловиќ:
„ТРЕВКИТЕ ВО ТРЕВАТА
(литературни рецензии, преставки
и осврти на литературни дела)”

Recenzenti
Prof. dr Tihomor Petrović
Prof. dr Daniela Andonovska Trajkovska
Filip Dimkoski


Prevođenje poetskog govora u diskurzivni izraz, smisao za meru, disciplina u rasuđivanju, uspostavljanje intimnijeg dodira sa literarnim vrednostima dela, preporučuje autorku kao solidnog arbitra na relaciji lepote i razuma, ukusa i suda. Pokazana je prijemčivost za estetsku stranu artefakta. Delo, u smislu jezičke umetničke tvorevine i semantičke celine, razložno je rasvetljeno, ukazano na njegovu umetničku individualnost. U isto vreme, sagledavanje i tumačenje, prati kritičarevo prepuštanje toku vlastitih misli, raspoloženja i osećanja koje delo izaziva… Kritička misao je izraz tumačeve oživljene mašte i uzburkanih emocija. Mestimice, poletan i slikovit stil, približuje reč beletrističkoj formi, onome što se uzima kao kritičarev govor o sebi.

Prof. dr Tihomir Petrović

Преведување на поетскиот говор во дискурзивниот израз, смислата за мерка, дисциплина во расудувањето, воспоставување на интимниот допир со литературните вредности на делото, ја препорачува авторката како солиден арбитер на релација меѓу убавината и разумот, вкусот и судот. Таа се докажала со приемчивоста за естетската страна на артефактот. Делото, во смисла на јазичкото уметничко сочинение и семантичка целина, разложно е расветлено од Снежана Алексиќ Станојловиќ, укажано е на неговата уметничка индивидуалност. Во исто време, согледувањето и толкувањето на делото, го следи препуштањето на критичарскиот тек на сопствените мисли, расположенија и чувства кои ги предизвикува делото… Мислата на критичарот е израз на толкувач, неговата оживеана мечта и вознемирена емоција. Наместа полетниот и сликовит стил, го доближува зборот до белетристичка форма, на она што се зема како критичарев говор за себи си.

Проф. д-р Тихомир Петровиќ

Predstavljanje knjige dr Milana Micića „Amerikanci – srpski dobrovoljci iz SAD (1914–1918)”

Knjiga dr Milana Micića „Amerikanci – srpski dobrovoljci iz SAD (1914–1918)”, u izdanju Banatskog kulturnog centra, predstavljena je 14. septembra 2018. godine u Istorijskom Arhivu Grada Novog Sada, povodom sto godina proboja Solunskog fronta i oslobađanja Srbije u Prvom svetskom ratu.

Milan Micić, autor.
 
 
O knjizi govorili: Petar Đurđev, direktor Arhiva Grada Novog Sada, Radovan Vlahović, izdavač, dr Milan Micić, autor. Voditelj programa: Mladen Maksimović, potpredsednik Udruženja „Obilić 1912-1918“. 

Petar Đurđev, direktor Arhiva Grada Novog Sada.

Pozdravna reč, u ime Eparhije sremske: otac Đorđe Stoisavljević.

Pozdravna reč: Darko Milojković, predsednik Udruženja „Obilić 1912-1918“. 

U muzičkom delu programa nastupila je izvorna grupa „Zvuci s kamena“ iz Novog Sada. 

Organizatori predstavljanja knjige: Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912–1918. njihovih potomaka i poštovalaca „Obilić 1912-1918“ Novi Sad i Istorijski arhiv Grada Novog Sada. 


Povelja „Vladimir Ćorović” za Micićevu knjigu o dobrovoljcima iz Amerike u izdanju BKC-a

Knjiga „Amerikanci – srpski dobrovoljci iz SAD (1914–1918)” autora dr Milana Micića, u izdanju Banatskog kulturnog centra, ponela je Specijalnu povelju „Vladimir Ćorović” koju dodeljuje SPKD „Prosvjeta” OO Gacko iz Republike srpske.

Više o knjizi:

Milan Micić je doktor je istorijskih nauka. Autor je trideset i četiri knjige iz  istoriografije, istorijske esejistike, dokumentarne proze, kratke proze i poezije. Istoriografske teme su mu srpski dobrovoljački pokret u Prvom svetskom ratu, kolonizacija Vojvodine u 20. veku i odnos književnog i istorijskog u srpskoj književnosti druge polovine 19. i prve polovine 20. veka.

Pored nagrađene knjige, u izdanju Banatskog kulturnog centra objavljeno mu je više knjiga vezanih za dobrovoljce u Prvom svetskom ratu: „Nezapamćena bitka: Srpski dobrovoljci u Rusiji 1914-1918”, „Srpski dobrovoljci 1914-1918: životi i sećanja”, „Srpskodobrovoljačko pitanje u Velikom ratu”, kao i više knjiga koje obrađuje teme vezane za istoriju Banata: „Banatsko dugo oranje: Esejistička studija iz istorije banatskih Srba”, „Školstvo u novim naseljima Banata”...

Knjiga i izložba ilustracija autorki iz Slovenije

Predstavljanje knjige pesama „Kamenčići u mozaiku” Ljubice Verbič iz Ljubljane (izdavač: Banatski kulturni centar, 2018) i otvaranje izložbe ilustracija „Svetovi u mozaiku” autorke Ane Vidmar iz Ljubljane, održano je 31. 8. 2018. u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu. 

Učestvovali su: Ljubica Verbič, Ana Vidmar, Radovan Vlahović i Senka Vlahović. 

Posetioci promocije i izložbe iz Novog Miloševa, Kikinde, Bečeja,
Novog Bečeja, Mokrina, Vršca, Leskovca...

Koautorke knjige, majka i kćerka: pesnikinja Ljubica Verbič i ilustratorka Ana Vidmar.

Prilog TV Novi Bečej.

Katalog izložbe Ane Vidmar „Svetovi u mozaiku”
koja je dostupna u Galeriji BKC-a do 20. 9. 2018.
 

Više o knjizi: