JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Marko Milošev: „Velika Kikinda od 1918 do 1929.”

160 str, broš povez, 13x20cm, ilustr, 2016 god.
Cena: 600 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Ova knjiga objavljena je na osnovu Konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora do 30 godina sa teritorije Opštine Kikinda i iz dijaspore. Konkurs su raspisali Opština Kikinda i Banatski kulturni centar u 2015. godini.


Poslednjih decenija svedoci smo pravog procvata re­lativno mladog istoriografskog žanra – urbane istorije. Mnoštvo knjiga, specijalizovanih časopisa i naučnih pro­jekata koji se tiču različitih aspekata gradskog života u pro­šlosti karakterišu savremenu svetsku istoriografiju. Sa druge strane, naša istoriografija pravi tek početne ko­rake u istraživanju gradskih naseobina na moderan način, koji se svakako naslanjaju na hronike naselja, koje su ugla­vnom pi­sane u vremenu socijalističke Jugoslavije. Imaju­ći u vidu da srpski istoričari, u ovom pogledu, tek hvataju korak sa svetskim trendovima, od izuzetnog je značaja što je mla­di Marko Milošev za temu svoje prve monografije izabra­o ra­zvitak Kikinde u burnom vremenu formiranja i učvr­šći­vanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 

prof. dr Slobodan Bjelica 

Knjiga Marka Miloševa o istoriji Velike Kikinde u prvoj deceniji postojanja nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918−1929. god) jeste nesumnjiv dopri­nos poimanju istorijske prošlosti, ne samo grada Ki­ki­nde, već i šireg prostora Banata, kao i zbog uočavanja pro­ble­ma i pitanja na geografsko-istorijskom mikro prostoru po­gra­nične banatske varoši koji su se pojavili stvaranjem nove države, jeste i doprinos saznanjima srpske isto­ri­o­gra­fije o svim posledicama i značenjima koje je stvaranje ju­go­slovenske države imalo na sam život njenih građana, i na ra­zvitak na­selja koja su se našla u njenom državnom okviru. 

dr Milan Micić