JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Јохан Лавунди: „Од А дo Ш: Осам векова српске поезије" / Johann Lavundi: „Von A bis Z: Acht Jahrhunderte serbischer Poesie"

848 str, 24 cm, tvrdi povez, 2017. godina
ISBN 978-86-6029-302-4

Цена: 3000 дин (за ауторе заступљене у књизи 1800 дин) + птт
За иностранство 30 еура (за ауторе 15 еура) + птт

За куповину књиге обратити се на мејл:
banatskikulturnicentar@gmail.com

*
Едиција
ПРЕВОДИ

Edition
UBERSETZUNGEN

*
Vorwort, Fusnoten, Biografien, Auswahl und Ubertragung der Gedichte
und aller anderen Texte aus dem Serbischen ins Deutsche
Johann Lavundi

Предговор, фусноте, биографије, избор и превод песама
и свих осталих текстова са српског на немачки језик
Јохан Лавунди

*
Уредник
Радован Влаховић

Redakteur
Radovan Vlahović

*
Рецензенти
Симон Грабовац
Радован Влаховић

Rezensenten
Simon Grabovac
Radovan Vlahović

*

Превођење књиге са српског на немачки суфинансирало је
Министарство културе и информисања Владе Републике Србије.

Die Übersetzung dieses Buchs aus dem Serbischen ins Deutsche hat das 
Ministerium für Kultur und Information der Regierung der Republik Serbien unterstützt.

*
Штампање књиге помогао је Покрајински секретаријат за културу
и јавно информисање и односе са верским заједницама.

Den Druck dieses Buchs hat das Provinzsekretariat für Kultur und öffentliche
Information und Beziehung zu Glaubensgemeinschaften unterstützt.


Велики је терет на своја плећа ставио аутор антологије српске поезије Од А до Ш, Јохан Лавунди, када се упустио у авантуру да: 1. направи избор из осамстогодишње историје певања, 2. да не буде само аутор избора песника и песама већ и преводилац, 3. да се не бави искључиво поезијом у ужем смислу, 4. да антологији поред своје основне улоге да и неке друге; и да, не набрајајући све остало, констатујемо: многи аспекти овог подухвата више су за величање него за критику.


Већ по уводном тексту и по појединим његовим сегментима: незахвалност избора, критеријуми и естрадна и фејсбук поезија јасно је да је аутор узео у обзир кључне теоријско-методошке принципе који су требали да помире диспаратне захтеве и да омогуће неку врству кохерентности самог избора и пратећих текстова. Такође, његов избор се прелио и захватио и неке песме које су надишле време и разлоге настанка а нису поезија у оном ужем, уметничком, смислу. И још један битан аспект или иновацију наш аутор је начинио. О није као многи наши антологичари теоријски подастирао контекст за насатанак појединих песама или поема, него је, обрнуто, песмама откривао, поетички, социјални историјски контекст или, једноставно говорећи, историјски усуд нашег народа.


Симон Грабовац


Der Verfasser der Anthologie serbischer Poesie Von A bis Z, Johann Lavundi, nahm ein großes Gewicht auf seine Schulter, als er sich ins Abenteuer einließ, um: 1. eine Auswahl aus der achthundertjährigen Geschichte des Dichtens zu machen, 2. nicht nur der Verfasser der Auswahl der Dichter/innen und Gedichte, sondern auch deren Übersetzer zu sein, 3. sich nicht ausschließlich nur mit der Poesie im engerem Sinne zu beschäftigen, 4. der Anthologie, neben ihrer Grundrolle, auch manche andere Rollen zu verleihen; und, um nicht auch alles andere aufzuzählen, konstatieren wir: Viele Aspekte dieses Unternehmens sind eher eines Lobpreisens, als einer Kritik wert. Schon im Einführungstext und einigen seinen Segmenten: Die Undankbarkeit der Wahl, Kriterien und Estraden- und Facebook-Lyrik, wird es klar, dass sich der Verfasser der entscheidenden theoretisch-methodischer Prinzipien bediente, die zum Ziel hatten, die disparate Anforderungen in Einklang zu bringen und eine Art Kohärenz der Auswahl selbst und der Begleittexte zu ermöglichen. Gleichfalls übergoss sich seine Auswahl und erfasste auch einige Gedichte, die die Zeit und Gründe ihrer Entstehung überragten und dabei keine Poesie im engeren, künstlerischen Sinne waren. Und unser Verfasser brachte einen weiteren wichtigen Aspekt, oder Innovation. Er untermauerte nicht, wie viele unsere Anthologiker, theoretisch den Kontext zur Entstehung einzelner Gedichte oder Poems, sondern, umgekehrt, entdeckte er durch Gedichte den poetischen, sozialen, geschichtlichen Kontext, oder, um einfach zu sein, das historische Schicksal unseres Volkes.


Simon Grabovac


Упознајући ближе Јохана Лавундија и његову породицу, упознајући његов животни пут, његово стваралаштво и његово преводилачки рад, ја сам препознао његову сличност са мојим пријатељима, банатским Немцима, и схватио сам да је он човек са две душе. Једна је немачка по рођењу, а друга српска по духовном животу, које он својим књижевним и преводилачким радом, упорно, у последњих тридесет година, и уз незнатну подршку државе, било српске или немачке, покушава да споји и да их састави на једном месту. Антологија која је пред тобом, поштовани читаоче, је најбољи пример како, и са колико љубави, одрицања и подвига Јохан то ради. У временима кад је сама књижевност, поготово поезија, потиснута на маргину живљења и постојања, Јоханова упорност, знање и преводилачка вештина су резултирали овом књигом као репером за све нове и будуће преводиоце српске поезије на немачки језик.

Радован Влаховић


Johann Lavundi, seine Familie, seinen Lebensweg, sein literarisches Werk und seine Tätigkeiten als Übersetzer kennenlernend, erkannte ich seine Ähnlichkeit mit meinen Freunden, den Banater Deutschen und begriff, dass er ein Mensch mit zwei Seelen ist. Die eine ist geburtsbedingt deutsch, die andere, vom geistigen Leben her, serbisch, wobei er in den letzten dreißig Jahren beharrlich versucht, sowohl als Schriftsteller, als auch Übersetzer, bei geringer Unterstützung des Staates, sei es der serbische, oder deutsche, die beiden in Einklang zu bringen und sie an einer Stelle zu vereinen. Die Anthologie, die vor dir, sehr geehrter Leser, liegt, ist das beste Beispiel dafür, wie und mit wie viel Liebe, Verzicht und Leistung Johann das vollbringt. In Zeiten, wo die Literatur selbst, insbesondere die Lyrik, zum Rande des Seins und Daseins verdrängt wird, resultierte aus Johanns Beharrlichkeit, Wissen und Übersetzungsgeschick dieses Buch, als Wegweiser für alle neuen und künftigen Übersetzer serbischer Lyrik ins Deutsche.

Radovan Vlahović