JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Promocija prve knjige Ane Kovačević u Kulturnom centru u Kikindi

Promocija prve knjige „Varovi moga broda” Ane Kovačević u izdanju Banatskog kulturnog centra održana je 26. januara 2017. u Kulturnom centru u Kikindi.

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora do 30 godina sa teritorije Grada Kikinde i iz dijaspore. Konkurs su raspisali Grad Kikinda i Banatski kultu­rni centar u 2016. godini, a odluku je doneo žiri u sastavu: Marija Tanackov (predsednik), Stanislava Hrnjak i Radovan Vlahović. Knjiga je objavljena oktobra 2016. godine u Ediciji „Prva knjiga” i predstavljena na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

O knjizi govorile: Snežana Jerinkić, recenzent, Marija Tanackov, predsednik žirija, za izdavača Senka Vlahović Filipov, i autorka.

Ana Kovačević, autorka.

Publika.

 
Izjava za RTV.

Illustration Contest – Book Illustration Festival "BookILL Fest"


About the Festival
Book Illustration Festival "BookILL Fest" is organized for the sixth time by Banat Cultural Centre and Novi Sad Fair during the 23rd International Book Fair in Novi Sad (Serbia). Book Fair is going to take place from the 6th to 12th of March, 2017, and Book Illustration Festival is going to be organized on the 7th of March, at Novi Sad Fair.
"BookILL Fest" includes internet competition for the best illustration of the book, exibition of selected works, the announcement of winners, and exhibitions and lectures related to the book illustration.

The Aim of the Festival
The book illustration is important, but also specific area in the process of graphic designing of books, which is why "BookILL Fest" seeks to draw attention to illustration and illustrators in public, but also to publishers who care about the equipment of their books.
Illustrated book is an art object that is signed by the co-authors: the writer and illustrator. Organizer affirmates the principle that the text of the book and its visual component – illustration – are both equally important and valuable.
Contests for book illustrations are very rare in the world, and thus, this festival is more important.

Registration for the Contest:
The contest is open for the authors from all over the world.
Each author submits at least 4 illustrations of the book: illustration of the cover page and illustrations from the inside of the book, in digital format (JPG, TIFF format, RGB mode, 300-600 dpi, up to A4).
Send everything to the e-mail address: bookillfest@gmail.com
Deadline for submission is: the 17th of February, 2017.
Authors can send illustrations done in all artistic and graphic techniques. The photographs which illustrate books will be also accepted. Authors can send illustrations incorporated into book design with the text, or separated. Authors can send more illustrations created for different books. Authors can send cover illustrations only, if the inside of the book is not illustrated. Unpublished illustrations will be accepted as well as published. Illustrated books that are published must not be older than two years.
The authors must also send their personal data by e-mail (name, surname, address, phone number, a short professional biography) titles of the works, and the specific category for submission. They should indicate whether the book was published or in the project.
If the author wants, he/she can send his/her book and CD with drawings and data, to the following address: Banatski kulturni centar, JNA 35, 23 273, Novo Miloševo.

The categories for submission are:  
1.       Illustration of the poetry book
2.       Illustration of the fiction book
3.       Illustration of the book for children
4.       Photo-illustration of the book

Illustrations of books out of these categories may also be sent, and the jury will evaluate them separately.

Jury / Arts Council
The selection of works and awards – one for each category – is going to be done by the following members of the jury: Slobodan Ivkov, president, Sibila Petenji Arbutina and Senka Vlahovic Filipov.

The Announcement of the Winners and Exhibition
The announcement of winners and the award ceremony will be held on 7th of March, 2017, at Novi Sad Fair, and the opening of the exhibition of selected and awarded works.
A detailed program of the Festival will be announced at the end of the competition.

*The organizer reserves the right to present works from this year's and previous competitions and exhibitions in other towns and countries. It also reserves the right to print thematic publication (catalog, monography, flyers, etc.) of the received works in propaganda or retrospective exhibition purposes, or for the affirmation of the "BookILL Fest" competition project and to have the possibility of scientific research analyzes of illustrations as artistic discipline in the light of this project.
By submitting their works, the authors accept the above mentioned items.

Guest exibition
Exhibition of illustrations from BIBIANA Bratislava CHILDRENS JURY AWARD BIB 1993–2015 will also be opened on 7th of March, organized by the Banat Cultural Centre and Novi Sad Fair, in cooperation with BIBIANA, International House of Art for Children from Bratislava (Slovakia) and Foundation Babka Gallery from Kovačica (Serbia).

"BookILL Fest" 2016
At last year's competition over 2200 illustrations were received from 27 countries. The jury selected about 180 works by 141 authors that were exposed at the Book Fair in Novi Sad.
How last year's festival looked can be viewed here:

On-line exhibition "BookILL Fest" 2016. can be viewed here:

Contact
For additional information, comments and suggestions, contact us via email: bookillfest@gmail.com

Konkurs za najbolje ilustracije knjiga - 6. Festival ilustracije knjige „BookILL Fest”


O Festivalu
Festival ilustracije knjige „BookILL Fest” po šesti put organizuju Banatski kulturni centar i Novosadski sajam u okviru 23. međunarodnog salona knjige u Novom Sadu. Salon knjige će se održati od 6. do 12. marta 2017. godine, a sam Festival ilustracije knjige 7. marta 2017. na Novosadskom sajmu.
„BookILL Fest” podrazumeva internet konkurs za najbolje ilustracije knjiga, izložbu printova izabranih i nagrađenih radova, proglašenje pobednika i prateće programe.

Cilj Festivala
Ilustrovanje knjiga je važna, ali i specifična oblast u procesu dizajniranja i grafičkog oblikovanja knjiga, zbog čega „BookILL Fest” teži da skrene pažnju na ilustraciju i ilustratore u javnosti, ali i na izdavače koji brinu o opremi svojih knjiga.
Ilustrovana knjiga je umetnički objekat koji potpisuju koautori: pisac i ilustrator. Organizator konkursa već godinama pokušava da afirmiše princip po kojem su u njoj tekstualni deo i njena vizuelna komponenta (ilustracija) podjednako važni, pri čemu bi i pisac i ilustrator trebalo da budu podjednako vrednovani, poštovani i uvažavani.
Konkursi za ilustraciju knjige su retki u svetu, a time je značaj ovog Festivala veći.

Propozicije konkursa
Konkurs je otvoren za autore iz celog sveta.
Svaki autor šalje najmanje 4 ilustracije jedne knjige i to: ilustraciju naslovne strane knjige i, po sopstvenom izboru, ilustracije iz knjige, u digitalnoj formi  (JPG ili TIFF formatu, RGB modu, 300-600 dpi, do formata A4) na e-mail adresu bookillfest@gmail.com najkasnije do 17. februara 2017. godine.
Mogu se slati ilustracije rađene u svim likovnim i grafičkim tehnikama ili kompjuterskim doradama. Dolazi u obzir i fotografija koja je u funkciji ilustracije knjige.
Ilustracije se mogu, po izboru autora, slati uklopljene u dizajn sa tekstom, ili kao izdvojena dela.
Autori mogu slati i više ilustracija nastalih za različite knjige. Takođe, mogu se slati samo ilustracije korica, ukoliko unutrašnjost knjiga nije ilustrovana.
Mogu se slati i neobjavljeni radovi, koji su u projektu, jednako kao i objavljeni. Knjige u kojima su ilustracije objavljene ne smeju biti starije od dve godine.
Autori, takođe, treba u e-mailu da pošalju svoje podatke: ime, prezime, adresa, telefon, kratka profesionalna biografija, kao i u okviru koje, od dole navedenih, kategorija šalju svoje radove. Potrebno je navesti i naziv i ime autora knjige za koju su ilustracije nastale, kao i nazive pojedinačnih radova. Takođe, potrebno je navesti da li je knjiga objavljena (kod kog izdavača i koje godine) ili je još u projektu.
Ukoliko autor želi, može klasičnom poštom poslati i knjigu, eventualno i CD sa narezanim radovima i podacima, na sledeću adresu: Banatski kulturni centar, JNA 35, 23273 Novo Miloševo. Konkursni materijal poslat poštom se ne vraća.

Kategorije za slanje radova:
1. Ilustracija pesničke knjige
2. Ilustracija prozne knjige
3. Ilustracija knjige za decu
4. Foto-ilustracija knjige

U obzir dolaze i ilustracije knjiga van navedenih kategorije, koje će žiri posebno razmatrati.

Žiri/Umetnički savet
Žiri, koji će selektovati ilustracije za izložbu i nagraditi ilustracije (dodeljuje se po jedna nagrada za svaku od navedenih kategorija, kao i posebna priznanja), radiće u sastavu: Slobodan Ivkov, predsednik, Sibila Petenji Arbutina i Senka Vlahović Filipov.

Proglašenje pobednika i izložba
Proglašenje pobednika i dodela nagrada održaće se 7. marta 2017. godine na Novosadskom sajmu, kao i otvaranje izložbe printova selektovanih i nagrađenih radova.
Detaljan program Festivala biće objavljen po završetku konkursa.

* Organizator zadržava pravo da radove sa ovogodišnjeg i prethodnih konkursa i izložbi predstavi i u drugim gradovima i zemljama. Takođe zadržava pravo da štampa tematsku publikaciju (katalog, monografiju, flajer i sl.) sa pristiglim radovima u propagandnu ili retrospektivnu svrhu izložbe, odnosno za afirmaciju projekta konkursa „BookILL Fest”, te u svrhu eventualne naučnoistraživačke analize ilustracije kao likovne discipline u svetlu ovog projekta. Slanjem radova, autori prihvataju gore navedene stavke.

Gostujuća izložba
Izložba Nagrade dečjeg žirija Bijenala ilustracije Bratislava 1993–2015. će, takođe, biti otvorena 7. marta, kao gostujuća izložba, u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma, u saradnji sa Međunarodnom ustanovom kulture za decu Bibiana iz Bratislave i Galerijom Fondacije Babka iz Kovačice.

„BookILL Fest” 2016. godine
Na konkurs „BookILL Fest-a” 2016. godine je pristiglo oko 2200 ilustracija iz Srbije i 27 država. Žiri je selektovao oko 180 radova od 141 autora koji su bili izloženi na Novosadskom sajmu.

Više informacija o prošlogodišnjem Festivalu možete pogledati ovde:

On-line izložbu „BookILL Fest” 2016. godine možete pogledati ovde:

Kontakt
Za sve dodatne informacije javiti se na e-mail: bookillfest@gmail.com 

Contest and Invitation For Poets – The 8th European Facebook Poetry Festival

 

Poets from all European countries and from all over the world are invited to participate in the 8th EUROPEAN FACEBOOK POETRY FESTIVAL which will take place on the 11th and the 12th of March 2017 i Novi Sad, Serbia, at Master Hall of Novi Sad Fair, during the 23rd International Book Fair. The festival is organized by Banat Cultural Center (BKC) and Novi Sad Fair.

EUROPEAN FACEBOOK POETRY FESTIVAL wants to prove that poetry is an universal creation of human spirit which does not recognize borders and barriers among poets, nations, countries and languages.

The aim of the festival is the gathering of the poets who cooperate on Facebook (by publishing their poems, reading and commenting on each other's poetry), and we want them  to meet, to get to know each other in person at the Festival, to hear each other reciting their verses and transform their virtual literary communication into communication in the real world. If anyone is unable to attend, they can still participate at the Festival by posting their poems on the wall of the Festival's Facebook profile: European Facebook Poetry Festival.

How to register: Send one unpublished poem written in your native language and your personal data (name, surname, address, phone number) on the following email address: fejsbukfestival@gmail.com The deadline for submission is the 10th of February. We kindly ask the poets to state in their application whether they will be attending the festival or taking part via Facebook. The poets' participation schedule for the 11th  and  12th of March  and the exact program of the Festival will be announced in due time.

Judging poems that are received at this year's competition will be conducted in two steps. The winners of the previous six festivals will select the poems that will be shortlisted (each member of the first instance jury selects 5 poems), while the second instance jury, from a short list, chooses the main winner of the festival.

Members of the first instance jury:  Branka Korać (Netherlands), Jelena Ćirić (Czech Republic), Mitko Gogov (Macedonia), Bogdanka Rakić (Germany), Igor Varga Group Poeziranje (Montenegro), Dejan Popovoć, Group Poeziranje (Montenegro), Elena Askarova (Russia), Mensur Ćatić (Bosnia and Herzegovina), Boris Lazic (France), Igor Trpčeski (Macedonia), Todora Škoro (Serbia) and Aleksandra Luthander (Sweden).
Members of the jury of second instance: Simon Grabovac (chairman), dr Zoran Djeric, Franja Petrinović, Goran Ibrajter and Radovan Vlahović.

Poems that will be shortlisted will be printed in a special anthology. The author of the best poem will be awarded with a publication of her/his new book of poetry. All the poems submitted for the contest will be published in the same anthology.

 All the people who write poetry, regardless of their age, gender, religion, nationality or profession have the right to participate at the festival.

Approximately 500 poets from about 20 countries applied for the 7th EUROPEAN FACEBOOK POETRY FESTIVAL that took place at The Book Fair in Novi Sad and about 150 poets made an appearance at the Festival, while others participated via Facebook.

For all information call +381 (0) 23/783 – 155, or send your questions to an email address: fejsbukfestival@gmail.com

Konkurs za nagradu i poziv za učešće na 8. Evropskom Fejsbuk pesničkom festivalu


Pozivamo pesnike iz Evrope i celog sveta da uzmu učešće na ovogodišnjem 8. Evropskom Fejsbuk pesničkom Festivalu slanjem jedne svoje neobjavljene pesme na maternjem jeziku i time steknu mogućnost da

  • govore svoje stihove na novosadskom Salonu knjige, 
  • sretnu svoje Fejsbuk prijatelje pesnike i upoznaju nove iz raznih gradova i država, 
  • osvoje nagradu koja je objavljivanje zbirke pesama, 
  • učestvuju na Festivalu putem Fejsbuka, ako su sprečeni da dođu u Novi Sad 
  • budu objavljeni u zbornicima 
  • i svojim učešćem steknu pravo da postanu državljani Pesničke republike i dobiju pasoš.

 

O Festivalu

8. Evropski Fejsbuk pesnički festival održaće se 11. i 12. marta 2017. godine na Novosadskom sajmu, u okviru 23. međunarodnog Salona knjiga, u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma.

Festival svake godine okuplja, u virtuelnom i stvarnom svetu, oko 500 pesnika iz 20-ak država sveta, koji svoje stvaralaštvo predstavljaju na Fejsbuku, sa ciljem da njihovu virtuelnu pesničku komunikaciju pretvori u stvarnu gostovanjem na Novosadskom sajmu. Pesnici koji nisu u mogućnosti da prisustvuju festivalu učestvuju virtuelnim putem preko Fejsbuka postavljanjem svoje pesme na Fejsbuk stranici Festivala.

Evropski Fejsbuk pesnički festival pokazuje da je poezija univerzalna tvorevina ljudskog duha koja ne priznaje granice i barijere između pesnika, nacija, država i jezika.

Način prijavljivanja

Poslati jednu neobjavljenu pesmu na maternjem jeziku i lične podatke (ime, prezime, adresa, telefon) do 10. 02. 2017. godine na e-mail: fejsbukfestival@gmail.com

Neobjavljena pesma podrzumeva pesmu neobjavljenu u zvanično registrovanoj publikaciji u štampanoj ili elektronskoj formi (knjiga, časopis), a ne podrazumeva pesmu objavljenu na Fejsbuku, ličnom blogu i sl.

Slanjem pesme, autor se prijavljuje za učešće i istovremeno konkuriše za nagradu i objavljivanje u zbornicima.

Molimo pesnike da u prijavi navedu da li će prisustvovati Festivalu lično ili će učestvovati preko Fejsbuka postavljanjem svoje pesme na stranici Festivala koja glasi: Evropski Fejsbuk pesnički festival

Pesnici će putem e-maila biti blagovremeno obavešteni o rasporedu učešća 11. i 12. marta, kao i o tačnom programu Festivala. 

Nagrada

Najbolji pesnik će, kao glavnu nagradu, dobiti štampanje samostalne zbirke pesama. Pesme koje uđu u uži izbor biće objavljene u zborniku u štampanoj formi, dok će sve pesme pristigle na konkurs biti objavljene zborniku u elektronskoj formi na CD-u. 

Žiriranje

Žiriranje pesama se vrši dvostepeno. Pobednici prethodnih šest Festivala će odabrati pesme koje će ući u uži izbor (svaki član prvostepenog žirija odabira po 5 pesama), dok će drugostepeni žiri iz užeg izbora odabrati glavnog pobednika Festivala. 

Članovi prvostepenog žirija: Branka Korać (Amster­dam, Holandija), Jelena Ći­rić (Prag, Češka), Mitko Go­gov (Skoplje, Ma­kedonija), Bogdanka Rakić (Bul, Ne­ma­čka), Igor Var­ga, Gru­­pa Poeziranje (Herceg Novi, Crna Gora), Dejan Popović, Gru­­pa Poeziranje (Podgorica, Crna Gora), Elena Askarova (Habarovsk, Rusija), Mensur Ćatić (Visoko, BIH), Boris Lazić (Nica, Francuska), Igor Trpčeski (Makedonija), Todora Škoro (Beograd), Aleksandra Luthander (Švedska). 

Članovi drugostepenog žirija: Simon Grabovac (predsednik), dr Zoran Đerić, Franja Petrinović, Goran Ibrajter i Radovan Vlahović.

Ko može da učestvuje

Pravo učešća na Festivalu imaju svi koji pišu poeziju bez ograničenja – starosnog, polnog, verskog, nacionalnog, profesionalnog...

Program

Program se sastoji od čitanja pesama na centralnoj bini i pratećih programa (izložba, promocije knjiga, tradicionalni „Otvoreni štand”...). Tačna satnica programa će biti blagovremeno objavljena.

Pesnička republika

Pesnička republika, osnovana 26. 11. 2016. godine u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu, proistekla je iz Evropskog fejsbuk pesničkog festivala. Na manifestaciji koja je trajala dva dana, prvih 120 pesnika postali su državljani Pesničke republike, imenovani su ambasadori, konzuli, predsednik i vlada. Snimci nastupa pesnika objavljeni su Jutjub nalogu Pesničke republike. BKC je na svom sajtu oformio i Virtuelnog matičara kojim omogućuje izdavanje on-line pasoša. Do sada je broj državljana prešao 200. Projekat je realizovan iz podršku Opštine Novi Bečej i Ministarstva kulture RS.

Zbornik pesama učesnika manifestacije Pesnička republika biće besplatno deljen autorima na 8. Evropskom fejsbuk pesničkom festivalu. Učesnici ovogodišnjeg festivala, svojim nastupom, stiču pravo da postanu državljani Pesničke republike i dobiju pasoš.

Više informacija o Pesničkoj republici na sajtu BKC-a: 

Kontakt

Za sve informacije možete zvati na telefon +381 (0) 23/783-155 ili postaviti pitanje putem e-mail: fejsbukfestival@gmail.com

Časopis REZ, Broj 4, 2016.


Četvrti broj
Elektronskog časopisa 
za književnost i umetnost mladih 
REZ
možete pročitati na adresi:

Impresum

REZ
Elektronski časopis
za književnost i umetnost mladih

Izdavač
BANATSKI KULTURNI CENTAR
Novo Miloševo
banatskikulturnicentar@gmail.com

Za izdavača

Glavni urednik časopisa
Viktor Škorić

Uredništvo
Isidora Bobić
Viktor Škorić

Lektura
Isidora Bobić
Viktor Škorić

Likovno i tehničko uređenje

ISSN (Online) 2466-362X

Časopis izlazi tromesečno.

Pozivamo mlade autore do 35 godina da pisane i vizuelne radove
za objavljivanje šalju na mejl: rezurednistvo@gmail.com

_____________________________________________________________

CIP - Каталогизација у публикацији 
Библиотека Матице српске, Нови Сад 


82+7
 

       
 РЕЗ [Електронски извор] : часопис за књижевност
и уметност младих / главни уредник Виктор Шкорић. –
Онлајн изд. - Електронски часопис. - 2016, бр. 1. –
Ново Милошево : Банатски културни центар, 2016-

Tromesečno. - Način dostupa (URL):
 http://casopisrez.blogspot.rs/

ISSN 2466-362X = Рез (Online)
 
COBISS.SR-ID 220719372

PESNIČKA REPUBLIKA: video-klipovi nastupa pesnika


Na Jutjub nalogu PESNIČKE REPUBLIKE možete pogledati 
snimke nastupa svih učesnika ove manifestacije 26. i 27. 11. 2016. godine.
Nastup svakog pesnika je u posebnom video-klipu, za svakog od 120 učesnika.

Video-klipovi se nalaze na sledećoj internet adresi:Više o PESNIČKOJ REPUBLICI:

Vlahovićev roman „Bapa” u užem izboru za nagradu „Zlatni suncokret”

Roman „Bapa” Radovana Vlahovića, u izdanju Banatskog kulturnog centra, ušao je u uži izbor za književnu nagradu „Zlatni suncokret”, koju dodeljuje kompanija „Vital”.

Prošlogodišnji dobitnik je bio Dragan Velikić za roman „Islednik”.


U užem izboru našlo se 16 knjiga, koje se po ostvarenom tehničkom nivou i literarnoj strasti izdvajaju iz tekuće produkcije, saopštio je žiri.

Žiri u sastavu Nikola Strajnić, Dragan Jovanović Danilov i Vladimir Gvozden (predsednik) razmatrao je više od 200 naslova pristiglih na konkurs.

U žanru romana kandidati su:
Svetlana Slapšak, „Ravnoteža” (Laguna),
Enes Halilović,  „Ako dugo gledaš u ponor” (Albatros plus),
Svetislav Basara, „Andrićeva lestvica užasa” (Laguna),
Vladislav Bajac, „Hronika sumnje” (Geopoetika),
Robert Tili,  „Ubogi Lazar u gradovima” (Geopoetika),
Ranko Risojević, „Sestre i drugarice” (Zadužbina Petar Kočić).
Zoran Živković, „Tumač fotografija” (Zavod za udžbenike),
Miomir Petrović, „Kuća od soli” (Laguna),
Berislav Blagojević, „Bumerang” (Presing),
Radovan Vlahović, „Bapa” (Banatski kulturni centar),
Mirko Demić, „Ćutanja iz gore” (Agora) i
Darko Tuševljaković, „Jaz” (Arhipelag).

Pesničke zbirke u užem izboru:
Selimir Radulović, „Senka osmog eona” (Kulturni centar Novog Sada) i
Laslo Blašković, „Prasvršetak” (Kulturni centar Novog Sada).

Zbirke pripovedaka u užem izboru:
Divna Vuksanović, „Memo” (Serbika) i
Jelena Lengold, „Raščarani svet” (Arhipelag).

U pitanju su, prema oceni žirija, „zrela dela proverenih pripovedača, ali i neki novi, opori glasovi koji nam ponovo otkrivaju zamaskiranu socijalnu problematiku”.

Nagrada je prvi put dodeljena 1996. godine pesničkoj zbirci Ivana V. Lalića, a među dobitnicima su Radoslav Petković, Goran Petrović, Vojislav Karanović, Vladimir Tasić, Dragan Jovanović Danilov, Jovica Aćin, Mileta Prodanović, David Albahari i Uglješa Šajtinac.

Više o romanu „Bapa” Radovana Vlahovića: