JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

The Exhibition “Contemporary Serbian Children’s Book Illustrators” in “Bibiana” Bratislava (curator: Senka Vlahović)

Read this in Serbian.

The illustration exhibition “Contemporary Serbian Children’s Book Illustrators” by Senka Vlahović will be held at the International House of Art for Children "Bibiana" in Bratislava, Slovakia, from August 1 to September 15, 2019, at the "Dušan Rol" Gallery as a cooperation of this institution and Banat Cultural Center, Novo Miloševo (Serbia). 

The Ambassador of the Republic of Serbia in Slovakia, prof. Dr. Momčilo Babić will open the exhibition on August 1, at 4 pm.
The exhibition includes the illustrations of 25 contemporary Serbian illustrators of books for children, according to the selection of M.A. Senka Vlahović, curator of the exhibition. The exhibition will include exclusively illustrations of published books for children.

Senke Vlahović is the author of several theoretical books in the field of illustration, is the ULUPUDS prize winner at the book fair in Belgrade, is the founder and director of the Book illustration festival „BookILL Fest”, and a frequent participant in several international symposiums as well as a member of several juries in Serbia and abroad.


About the exhibition

The collective creative spirit is like a mosaic made out of parts that represent each of the 25 Serbian illustrators of children’s books, which have been published in the last 10 or so years by domestic and foreign publishers and collected at the exhibition “Contemporary Serbian Children’s Book Illustrators”.

The following illustrations are present at the exhibition: from the bards of Serbian illustration, namely professors Rastko Ćirić and Dušan Petričić, to the youngest authors whose books have been well-received in the last few years – Marica Kicušić, Tanja Stevanović, Milica Radenković, Manja Ćirić, Luka Tilinger, Stefan Katanić; through the authors of the younger and middle generation, such as Aleksa Gajić, Dušan Pavlić, Tihomir Čelanović, Aleksa Jovanović, Maja Veselinović, Aleksandar Zolotić, Kosta Milovanović, Ivica Stevanović, Ana Grigorjev, Jovana Ukropina, Bojana Dimitrovski, Mladen Anđelković, who have very serious bibliographies and prizes in their professional histories, to the “stars” among illustrators, like the witty and humorous master of Serbian illustration Bob Živković. Painters, who occasionally turn to the world of illustrations, can also be found here, as is the case with Nebojša Đuranović, as can authors who are not primarily or dominantly engaged in illustration for children, but who occasionally dabble in it, like Marija Jevtić, David Vartabedijan or Boban Savić Geto with books that can be intended for all ages. Many of them parallelly deal with comics, animations, caricatures, video games, design, which is also reflected in their work.

The contemporary children’s hero, tomcat Marko Mrnjavčević*, through the very cover illustration of the picturebook, but also cover illustration of this entire exhibition, brings light to the modern alienated man, and the alienated child, and offers renewed love and affection as the brightest humanistic value, overly-needed in a cold, digital world. A good children’s book teaches “what it means to be human” and brings about a “recognition of what the truth is” (Andrew Hall).

(from the catalog)
M.A. Senka Vlahović, Exhibition Curator* Pop D. Đurđev, Kosta Milovanović, “The Mrnjavčević Cats” [orig. Mrnjavčevići], Pčelica, Čačak, Serbia 2016.


Izložba ilustracija „Savremeni srpski ilustratori knjiga za decu” Senke Vlahović u „Bibiani” u Bratislavi

Read this in English.

Izložba „Savremeni srpski ilustratori knjiga za decu” autorke Senke Vlahović održaće se u Međunarodnoj ustanovi umetnosti za decu „Bibiana” u Bratislavi u Slovačkoj od 1. avgusta do 15. septembra 2019. godine u Galeriji „Dušan Rol”, u saradnji ove ustanove sa Banatskim kulturnim centrom.

Otvaranje izložbe održaće se 1. avgusta od 16 časova uz prisustvo ambasadora Republike Srbije u Slovačkoj prof. dr Momčila Babića. 


Izložba obuhvata ilustracije 25 savremenih srpskih ilustratora knjiga za decu po izboru msr Senke Vlahović, kustosa izložbe. Na izložbi će se naći isključivo ilustracije objavljenih knjiga za decu. Ovaj izbor naše trenutne ilustratorske scene, predstavljen u inostranstvu, u svojevrsnoj „Meki” evropske i svetske ilustracije kakva je „Bibiana”, daje još jednu mogućnost srpskim ilustratorima da budu viđeniji i zastupljeniji na stranom tržištu, ali i da srpsku ilustraciju knjige za decu predstave u inostranstvu u najboljem svetlu.

Senke Vlahović je autorka više stručnih knjiga u oblasti ilustracije, dobitnica nagrade ULUPUDS-a na sajmu knjiga u Beogradu, osnivač i direktor Festivala ilustracije „BookILL fest”, učesnik više međunarodnih simpozijuma i član više žirija u Srbiji i inostranstvu.

O izložbi

Kolektivni kreativni duh je kao mozaik sačinjen od delova koji predstavlju svakog od 25 srpskih ilustratora knjiga za decu, koje su objavljene u poslednjih 10-ak godina za domaće i za strane izdavače, sabranih na izložbi „Savremeni srpski ilustratori knjiga za decu”.

Na izložbi su prisutne ilustracije: od bardova srpske ilustracije poput profesora Rastka Ćirića i Dušana Petričića do najmlađih autora koji su poslednjih godina imali lepo zapažene knjige Marice Kicušić, Tanje Stevanović, Milice Radenković, Manje Ćirić, Luke Tilingera, Stefana Katanića; preko autora mlađe i srednje generacije poput Alekse Gajića, Dušana Pavlića, Tihomira Čelanovića, Alekse Jovanovića, Maje Veselinović, Aleksandra Zolotića, Koste Milovanovića, Ivice Stevanovića, Ane Grigorjev, Jovana Ukropine, Bojane Dimitrovski, Mladena Anđelkovića, koji imaju ozbiljne bibliografije i nagrade za sobom, do ilustratora „zvezda” poput dovitljivog i duhovitog majstora srpske ilustracije Boba Živkovića. Ima tu i slikara koji se povremeno odmetnu u svet ilustracije poput Nebojše Đuranovića ili onih kojima ilustracija za decu nije primarna ili dominantna oblast kojim se bave ali se povremeno u njoj javljaju poput Marije Jevtić, Davida Vartabedijana ili Bobana Savića Getoa sa knjigama koje mogu biti za sve uzraste. Mnogi se paralelno bave stripom, animacijom, karikaturom, video igrama, dizajnom, što se odražava i na njihove radove.

Savremeni dečji heroj mačak Marko Mrnjavčević upravo naslovnom ilustracijom knjige*, ali i čitave ove izložbe, donosi svetlost savremenom otuđenom čoveku, pa i otuđenom detetu, i nudi iznova ljubav i bliskost kao najsvetliju humanističku vrednost preko potrebnu u hladnom digitalnom svetu. Dobra dečja knjiga podučava „kako biti čovek” i donosi „prepoznavanje onoga što je istina” (Andrew Hall)

(Izvod iz teksta kataloga)
msr Senka Vlahović, kustos izložbe


* Pop D. Đurđev, Kosta Milovanović, „Mrnavčevići”, Pčelica, Čačak 2016.