JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Predrag Stanaćev: „Bibliotekar i druge priče”

 

Edicija: PROZA
288 str, broš. povez, 13 x 21 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-632-2

Cena: 1200 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE ili telefona:
069/783-155

Plakao je pred svojim zidom. Zid je bio sagrađen tako da mu je potpuno onemogućavao pogled u nebo. I sa svakom suzom sve jasnije je znao kako je i najmanja misao u životu cigla ili za gradnju ovakvog zida ili za podizanje lestvice put neba.
A čovek je zaista biće samo sa jednim ciljem – da zida.
Zidar je. Zla ili Dobra (i sebi i drugima).
(odlomak)

Predrag Marković: „L’imun. Isceđen”

Edicija: POEZIJA

60 str, broš. povez, 12 x 19 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-635-3

Cena: 600 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE ili telefona:
069/783-155

Gramata Pesničke republike za 2022. godinu, na osnovu konkursa Propuštena prilika – za najbolju nenagrađenu knjigu objavljenu u poslednjih pola veka, pripala je Predragu Markoviću za njegovu prvu knjigu L’imun. Isceđen (Književna omladina Srbije, Beograd 1982). Ovo izdanje knjige objavljeno je kao nagrada autoru povodom dodeljivanja Gramate.


Zbirka L’imun. Isceđen objavljena je osam­dese­tih godina dvadesetog stoleća, u pe­ri­odu u kom lir­ska poezija pravi ot­klon od uobičajenog štimun­ga koji se ve­zuje za do­življaje i refleksije pesni­čkog sub­­je­­kta. (...) Marković se u svojoj zbirci pesa­ma og­laša­va kao neko ko prekida tradicionalnu nit pevanja u srpskoj poeziji i to čini na više nači­na. Najpre, njegovi tematski oda­biri u tri ciklusa su glas vispre­nog pes­ni­čkog duha koji na dovitljiv na­čin pro­na­lazi asocijativne i aluzivne veze me­­đu naj­neočekivanijim značenjskim poljima i kroz njih vešto gradi poentu pesama. Otklon od tradi­cije po­­­­jačava tako što upotrebljava kre­ativne po­ten­­ci­ja­le jezika i kroz do­set­ku, višeznačnost i alu­ziv­nost pravi is­ko­rake iz naviknutih pesničkih sli­ka i ras­položenja lirske poezije. Tradicionalne nor­­­­me su ne samo potisnute suptilno, već se pro­­tiv njih direktno nastupa, naglašeno de­pa­tetično i kroz sve to pesnički čin se potpuno demisti­­fi­ku­je. Subje­kat zbirke ok­ru­žen je neprijateljski ras­­­polože­nom oko­linom i predmetima u njoj. No, on nije pa­si­van posmatrač i statičan poput ob­jekta, već je aktivan učesnik u kreiranju poruka ko­je is­korak iz tradicionalnih prostora lir­ske po­ezije nudi. 

Andrea Beata Bicok

Jelka Knežević: „Kad ljubav zamiriše”

 

Edicija ZAVIČAJ
140 str, broš. povez, 21 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-638-4

Cena: 800 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE ili telefona:
069/783-155


Ljubav je pokretač, pitanje, uzdah, čežnja, radost, isnpi­ra­cija, snaga. Sav splet emocija koje ljudsko biće mo­že da oseti utkan je među korice ove knjige u pletivo ljubavi, koja je pre, posle i iznad svega. Lirska raspoloženja pod okriljem osnovne tematike kreću se od zanosa do teških uzdaha čežnje i nedostaja­nja, od lirske mekoće očaranosti do nemirnih pulsacija nedosanjanih snova. Ljubav je stvarna koliko i neuhvatljiva, zavodljiva podjednako koliko drži na distanci ako se očekuje od onog nasuprot. Ona kola smislom postojanja govornog subjekta poezije koji niže refleksije o njenim mogućnostima, oblicima, iskustvima, o dovršenim i nedovršenim pričama ko­je oblikuje njen puls.

Odsustvo bića kome je ljubav upućena, onoga ko stvara talase čežnje i žudnje, ko budi sećanja i inicira želje dominantnog trenutka, nije povod gorkoj rezignaciji niti prezira prema postojanju, već je mio dah jedrima egzistencije koja se široko rasprostire po prostorima refleksivnih iskustava. Ono što se oseća u odsustvu pojačava prisustvo subjekta u trenutku. Na taj način odvija se ples svetlosti i senke, doživljenog i željenog, iskušanog i sanjanog. 

Andrea Beata Bicok

Dušan Radak: „Krevet-zmija i mala Prosvetina enciklopedija”

 

 Edicija: POEZIJA

128 str, tvrdi. povez, 12 x 19 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-633-9

Cena: 1000 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE ili telefona:
069/783-155

... pesnik se priklanja fantastici, ali na potpu­no svojstven način, iskačući iz „mejn strim toko­va“, stvarajući ironijski otklon, i prema sadaš­njo­sti, i prema prošlosti i „realan svet sa svim svojim protivrečnostima, nije ni kritikovan, ni osporavan“, on naprosto ne postoji. Spajajući „pseudo-realizam i disparatne pojmove“, Radak, kroz svoju poezi­ju, ostvaruje status modernog, savremenog i sa­mo­svoj­nog pesnika. Osim navedenog, u jednoj fazi stvaralaštva, on radi, ono što je u našoj literaturi (ali, ne i svetskoj) malo zastupljeno, eksplicitno po­lemiše sa više ličnosti u sebi, opet koristeći apsurd, fantastiku, ironiju, neretko humor, pa i cinizam. U ovoj knjizi vidimo presek kroz dosadašnje Rada­kovo stvaralaštvo, kao i nove pesme koje nisu lišene onoga što je pesnikova osobenost, ali ipak pred­stavljaju još jednu – novu fazu. 

U svakom slučaju, Dušan Radak je svoje mesto u istoriji književnosti već odavno obezbedio.

Simon Grabovac

Milena Kulić: „Pozorišne priče: od srednjeg veka do dubrovačke drame“

 

Edicija POZORIŠTE
156 str, broš. povez, 21 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-634-6

Cena: 800 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE ili telefona:
069/783-155

Nagrada „Bogdan Čiplić“ za 2023. godinu

***

Pozorišne priče: od srednjeg veka do dubrovačke drame Milene Kulić svedoče o paradoksalnoj sudbini pozorišta: budući prolazno i neuhvatljivo, ono traje kao legenda koja živi i raste dok god biva prenošena. Zahvatajući iscrpno postojeću literaturu, bilo onu posvećenu istoriji pozorišta, bilo istraživanja istorije srednjovekovnog slikarstva, etnološka, sociološka, muzikološka, folkloristička, autorka gradi mozaičnu i fragmentarnu, ali izuzetno privlačnu priču o srednjovekovnom pozorištu u srpskim zemljama, od vizantijskog religioznog pozorišta do različitih tragova i refleksa nekadašnjeg pučkog teatra. Tako tumačeći dečansku fresku „Sveti Nestor ubija Lija“, ona pokazuje da je arena u kojoj se protivnici suočavaju potencijalna pozorišna scena, sa izvođačima, kostimom i rekvizitom.

Prof. dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović

 

Knjiga ima i uvodni dio i bogat spisak literature, tako da bi mogla poslužiti kao odličan informator i ljubiteljima teatra i studentima teatrologije.

Riječ je, dakle, o knjizi koja, s obzirom na autorkine godine, predstavlja iznenađenje i po zrelosti obrade problema, i po zaključcima, i po hrabrosti da se upusti u tematiku koja je relativno skromno obrađivana.

Prof. dr Jovan Delić, dopisni član SANU

 

Koristeći i konsultujući obimnu literaturu, Milena Kulić nam je na interesantan, stručan, naučno-popularan način ispričala pozorišne priče od vremena Teodosija do Marka Foteza i savremenih Dubrovačkih letnjih igara. Čitanje će, verujem, svim pozorišnim sladokuscima, biti uživanje.

Prof. dr Nevena Varnica

Ivan Pravdić: „Dve izrazito različite novele“

 

Edicija PROZA
168 str, broš. povez, 21 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-636-0

Cena: 800 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE ili telefona:
069/783-155

Nagrada „Bogdan Čiplić“ za 2023. godinu

***

U silovitom sudaru „dve izrazito različite novele“ oklop udobnog čitanja prvi strada. Krhko se čulo naviknuto na udobnost sastava koji se lako prepoznaje i prati slama i rasipa. Tako hoće pisac, da odmah razoruža svoje čitateljstvo, da ih smesti među srču onoga što je nekad bila kapsula bezbednog doživljavanja. Oslobođen stečenih navika očekivanja onaj što čita i sam postaje nalik ličnostima koje Ivan Pravdić poput vrača-pripovedača priziva u prostore i vremena svojih novela....

Između ova dva krika, dve oštrice, čitaoci će pronaći sebe ili uzaludno odbijati da tu za njih ničega nema. Kad Ivan Pravdić okreće svetu ogledalo u „kojem videće se sav“ on to radi predkolumbovski, u ime svih iščezlih pesnika.

 

Uglješa Šajtinac

 

Obe novele, prva koja govori o jednom izrazito varvarskom i bezumnom sukobu, u situaciji kada akteri misle, pogrešno dabome, da su svi ratovi završeni, i druga, koja govori o gubitku dostojanstva, slobode, jednakosti, pravde, istine... imaju za cilj samo jedno – osvešćenje! A osvešćenje ne dolazi umiljavanjem čitaocu, nego naprotiv: Dve izrazito različite novele imaju za cilj da se svi mi, kao čitaoci, suprotstavimo onima koji slave rat i novac!...

Ove su proze napisane jezički sirovo, surovo, kalamburno i stilski ekvilibristički, jer čitalac sve vreme ide po Pravdićevim rečenicama kao traumatizovani hodač po žici. Otuda sva zavodljivost ovih proza, endemski različitih od svega što danas postoji na književnoj sceni. Nema čitaoca koji se nakon čitanja Dve izrazito različite novele neće složiti s tim da je došlo vreme za pravdu i Pravdu!

 

Srđan V. Tešin

Uroš Pavlov: „Nebo su razgažene cipele“

 

Edicija PRVA KNJIGA/POEZIJA
80 str, broš. povez, 21 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-637-7

Cena: 600 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE ili telefona:
069/783-155

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora koji su raspisali Banatski
kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2023. godinu.


Već na osnovu naslova može se naslutiti da prva pesnička zbirka Uroša Pavlova odudara od dominant­nog toka savremenog mladog srpskog pesništva. (...) Nje­na nesvakidašnja slikovnost priziva u svest avangar­dnu, nadrealističku, ali naročito ekspresionističku ikonografiju sa kojom Pavlov neposredno ostvaruje in­tertekstualni dijalog, kako sa pesnicima (Trakl, Hajm, Ben) tako i sa slikarima (Kirhner). (...) Koristeći me­taforu umesto u savremenoj poeziji najfrekventnijeg po­ređenja, pesnik izbegava logičke veze i realističku pesničku naraciju i u tome je vrlo uspešan i autentičan: njegova sredstva oneobičavanja nemaju smisao samo u jezičkoj realizaciji i izražajnoj vrednosti, već vrlo efektno i jezikom isposredovano imaju i vizuelni, go­tovo likovni kvalitet. Tome je dokaz završna pesma-epigram ove zbirke, čije stihove, za kraj, navodimo u celosti: Ćutanje je porođeni Bog / Poklonimo se.

Katarina Pantović

Nebo su razgažene cipele je knjiga koja je istovreme­no uputstvo za večnu stražu zanesenjaka, i dnevnik do­bro­voljca u stvaranju, ličnosti koja braneći sebe suštin­­ski brani ono što ju je obrazovalo. Njegova ener­gija je ona graničarska – sentimentalna i prkosna – i ona knji­zi daje glas pobune radi očuvanja pomireno­sti, i mir­nog trajanja u tišini do koje se dolazi beskra­jem koji čovek samo stvaranjem i ljubavlju postaje.

Rastko Lončar

Milivoj Bajšanski: „Sve junake po imenu znadem : atribucija junaka u pesmama Tešana Podrugovića“

 

Edicija PRVA KNJIGA/STUDIJE
136 str, broš. povez, 21 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-625-4

Cena: 800 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE ili telefona:
069/783-155

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora koji su raspisali Banatski
kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2023. godinu. 


Polazeći od sažetog ali efektnog određenja atribucije kao portretisanja junaka „posredstvom uzrasta, imenovanja, porekla i društvenog statusa, odeće, oružja, konja koji ga prati svuda” i pridružujući mu „skup psihofizičkih karakteristika markiranih junaka”, kao i specifična svojstva Podrugovića – pevača poput humora i precizne kompozicije, Milivoj Bajšanski oblikuje metodološku matricu koja može poslužiti kao opšti polazni model za analizu lika epskog junaka uopšte. [...] Ukrštajući dobro i obuhvatno poznavanje naučne literature koja se bavila usmenom epikom [...] i vrlo pažljivu i obuhvatnu analizu poetske građe, Milivoj Bajšanski oblikuje knjigu koja je vredan doprinos izučavanju poetike usmene epike i njenih pevača, ali i mogući obrazac za obimnija i obuhvatnija istraživanja.

Ljiljana Pešikan Ljuštanović

Ova knjiga pouzdano markira i pokazuje kako je, na osnovu paradigme usmenopoetske formulativnosti, svojim individualnim stvaralačkim doprinosom Tešan Podrugović umetnički nadogradio, konkretizovao životvornim detaljem, oplemenio, ali i humanizovao i oblagorodio dragocenim crtama monumentalne figure epskih junaka. [...] Autor je svestan [...] toga da je na „manevarskom prostoru” više pesama Podrugović koristio mogućnost da ne samo epsku biografiju, već i mikroelemente u karakterizaciji likova upotpuni dodatnim nijansiranjem [...], pouzdano pokazavši na odabranoj građi da slika epskog junaka ne samo u epskoj tradiciji, već i u okviru korpusa jednog pevača, ili čak jednog njegovog lika (Marka Kraljevića), nije fiksirana i statična, već naprotiv – zasnovana je na postupku dinamičke karakterizacije, omogućavajući time i samome junaku da se transformiše i evoluira, u skladu sa poduhvatima u koje je uključen.

Dragoljub Perić

Nika Jasna Đukić: „Svetlost bezmenja”

 Edicija: POEZIJA

120 str, broš. povez, 13 x 21 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-631-5

Cena: 900 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE ili telefona:
069/783-155


Autopoetički iskazi slivaju se sa ljubavnima i tradicijskim polilogom ovoga pesništva. U pe­smi „Metempsihoza” duša koja se seli sreće se sa po­et­skim žižama prethodnika i sa ljubavlju: „Mi­slim o tebi misleći o onima koji su pronašli ništa tra­žeći sebe”. Stvaralačko i ljubavno trajanje susti­ču se u „najlepšem od svih načina nestajanja”. Zau­sta­­vlje­no vreme je istovremeno vreme pevanja i vre­me vo­ljenja: „I izgleda kao da sve se vraća kao da sto­ji­mo u krugu / Ili mi kružimo po inerciji” (Samo je­dno ime). Pritom, kruženje duše i asocijacije na dre­vna božanstva i demone upečatljivo se svode na svakodnevicu – kuću, pijacu, proleće: „Proleće je cve­tovi ištu više svetlosti / I svetlost ište više cvetova” (Sreda).

(iz recenzije)
prof. dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, emerita